APARAREA DREPTURILOR CONFERITE DE BREVETUL DE INVENTIE

Contestaţie; Revocare

Orice hotărâre luată de Comisia de examinare poate fi contestată, de către solicitant sau mandatarul acestuia, la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare.

Orice persoană are dreptul să formuleze în scris şi motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii acordării acestuia.

Hotărârea Comisiei de reeaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.

Contrafacere

Este considerată contrafacere, în condiţiile legii române, producerea, utilizarea sau comercializarea, fără drept legal a unui obiect al unui brevet de inventie sau orice altă încălcare a drepturilor acordate de brevet de inventie, dacă aceste încălcări au fost efectuate după data publicării cererii de brevet de invenţie, şi este sancţionată cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Acţiunea juridiară este pornită după plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să aplice măsura de confiscare sau, când este cazul, distrugerea produselor contrafăcute. Aceste dispozitii se aplica, de asemenea, cu privire la materialele şi echipamentele în cazul în care sunt utilizate în mod direct pentru contrafacere.

Titlul pentru plata compensaţiei este valabil după eliberarea brevetului. Instanţa poate decide ca autorul încălcării drepturilor care decurg din brevetul de inventie să informeze titularul cu privire la identitatea părţilor terţe care au luat parte la producerea şi distribuirea de mărfuri specificate, precum şi asupra circuitelor de distribuţie.

Ordonanță președințială:

În cazul în care, înainte de data publicării cererii de brevet de invenţie, actele de contrafacere continuă să fie comise după citaţie, instanţa judecătorească, la cerere, poate decreta încetarea săvârşirii lor până la hotărârea definitivă şi irevocabilă a OSIM.

Măsuri asiguratorii:

Titularul brevetului poate solicita instanţei judecătoreşti:

a) ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor care decurg dintr-un brevet, şi dacă această încălcare poate cauza un prejudiciu ireparabil, sau în cazul în care există un risc de deteriorare a elementelor de proba;

b) ordonarea după acordarea liberului de vamă a unor masuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârşite de o terţă persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a mărfurile importate, care implică o încălcare a aceste drepturi.

Măsurile asiguratorii vor fi ordonate de reclamant, cu plata unei cautiuni stabilite de instanta. Pentru ordonarea măsurilor asiguratorii, sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. Instanţa va putea solicita reclamantului să furnizeze orice elemente de probă în scopul de a dovedi că el este titularul brevetului încălcat ori al unui brevet a cărui încălcare este inevitabilă.

Măsuri vamale

Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet, interdicţii vamale pentru import – export a mărfurilor care intră sub incidenţa unui act de contrafacere. Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor privind brevetele de invenţie aparţin Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit Legii 344/2005.

Dovedirea încălcării drepturilor

În cazul încălcării dreptului titularului unui brevet de procedeu, sarcina probei în stabilirea faptului că procedeul utilizat pentru obținerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat incumbă persoanei prezumate a fi încălcat acest drept.

Orice produs identic care a fost realizat fără consimțământul titularului de brevet va fi considerat până la proba contrarie a fi fost obținut prin procedeul brevetat în cel puțin una dintre următoarele circumstanțe:

a) dacă produsul obținut prin procedeul brevetat este nou;
b) dacă există o probabilitate substanțială că produsul identic a fost obținut prin procedeul respectiv și titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, să stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.

La prezentarea probelor contrarii de către titularul de brevet se va ține seama de interesele legitime legate de secretele de fabricație și de secretele comerciale ale persoanei prezumate că a încălcat drepturile titularului.

Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenție, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune și licență, sunt de competența instanțelor judecătorești.

Aveti o intrebare? Contactati un consultant Inventa